SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

01.02

Decyzja środowiskowa – administracyjne kary pieniężne. Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Za nieprzestrzeganie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nałożona może zostać kara w wysokości od 500 zł do 1 mln zł.

Do ustawy ooś (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dodany został dział VIIa regulujący wprost nakładanie kar w przypadku niewykonywania zapisów decyzji środowiskowej.

 

Jak było dotychczas ?

W ustawie ooś brak było zapisów jednoznacznie regulujących sytuację naruszenia lub niewywiązywania się przez inwestora z obowiązków zapisanych w decyzji środowiskowej. Jednak wbrew popularnej opinii taki mechanizm istniał, choć w praktyce był bardzo nieefektywny, a nałożenie na inwestora sankcji pieniężnych niezwykle rzadkie.

  • 1

 

Za co mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne ?

Kary dotyczyć mogą przedsięwzięć w fazie realizacji, tych już zrealizowanych oraz likwidowanych. Oznacza to, że kary mogą zostać nałożone także w przypadku gdy decyzja środowiskowa została wydana przed dniem 1 stycznia 2017 r. , ale obowiązek wywiązania się przez inwestora z jej zapisów np. co do monitoringu porealizacyjnego powstał już po tym dniu.

Kary pieniężne mogą zostać nałożone m.in. w następujących przypadkach:

– naruszenie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania            przedsięwzięcia,

-naruszenie wymogów w zakresie ograniczenia oddziaływania transgranicznego,

– niewykonania obowiązku kompensacji przyrodniczej

– niewykonania obowiązków w zakresie unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– zaniechania obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

– nieprzeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

 

Kary administracyjne określone w ustawie ooś nakładane mogą być w sytuacji gdy warunki wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w późniejszych decyzjach realizacyjnych.

 

Kto nakłada karę ?

Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

Od czego będzie zależeć wysokość nałożonej kary ?

Kary pieniężne mogą zostać nałożone w wysokości od 500,00 zł do aż 1 mln zł.

Przy określeniu wysokości kary wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien wziąć pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Ustawodawstwo unijne wymaga aby wymierzane kary były skuteczne proporcjonalne i odstraszające.

W praktyce określenie wysokości kary może budzić spore problemy. Rozpiętość widełek określających wysokość kar jest bardzo duża a przesłanki jakimi organ powinien się kierować wymierzając karę dość ogólnikowe. Organ nakładając karę musi wskazać co zadecydowało, że nałożona ona została w takiej a nie innej wysokości, co zwłaszcza do czasu wykształcenia się praktyki co do wysokości tych kar może być bardzo ciężkie.

 

Czy od decyzji o nałożeniu kary można się odwołać ?

Tak, od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Odwołanie to należy wnieść w terminie 14 dni.

Karę pieniężną należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna.

Niezapłacona kara pieniężna podlegać będzie przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress