SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

17.01

Decyzja środowiskowa – warianty przedsięwzięcia w raporcie. Zmiany od 2017 r.

W toku postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarówno na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak i w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pojawia się zagadnienie tzw. wariantowania przedsięwzięcia. Oznacza to konieczność opisania w tych dokumentach nie tylko planowanego przedsięwzięcia w kształcie planowanym przez inwestora (tzw. wariant inwestorski, czy też wariant proponowany przez wnioskodawcę), ale również dokonanie opisu planowanej inwestycji w innych wymaganych ustawą wariantach tj. wariancie alternatywnym i wariancie najkorzystniejszym dla środowiska.

Wraz z nowelizacją ustawy ooś (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), która w większości weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienione zostały wymogi dotyczące opisów wariantów, w szczególności zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dlaczego wskazanie wariantów jest takie ważne ?

Ustawa ooś wymienia sytuacje w których wydana może zostać decyzja odmowną. Jedna z nich dotyczy właśnie wariantów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy ooś możliwość wydania przez organ decyzji odmownej może mieć miejsce w sytuacji gdy z oceny ooś wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, a wnioskodawca nie wyraża zgody na ten wariant.

W orzecznictwie wskazuje się, że wybór wariantu realizacji przedsięwzięcia należy do organu administracji, a aby to było możliwe konieczne jest szczegółowe opisanie w raporcie przewidzianych w ustawie wariantów, tak aby organ mógł sam ustalić, który z wariantów jest najkorzystniejszy dla środowiska i ewentualnie zastosować art. 81 ust 1 ustawy, z którego wynika, że to nie wnioskodawca ma decydujący głos w wyborze wariantu realizacji przedsięwzięcia, lecz musi w tym zakresie    współdziałać z organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nieopisanie należycie wszystkich wymaganych ustawą wariantów w dokumentacji środowiskowej stanowić będzie również jej brak, który wpływa na jej przydatność i może przesądzić o odmowie uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Warianty jakie należy przedstawić w karcie informacyjnej – brak zmian

Do ustawy ooś dodany został art. 62a, który wskazuje jaką treść musi mieć karta informacyjna przedsięwzięcia. Nie wszystkie elementy jakie obecnie należy ująć w karcie uległy zmianie w stosunku do poprzednich wymagań. Nadal konieczne jest, aby karta zawierała informacje o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 62a ust. 1 pkt 4).

Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zmiany

Wraz z wejściem w życie zmian poszerzony został obowiązek w zakresie wariantowania.

/w cytowanych fragmentach ustawy kolorem zaznaczone zostały fragmenty które uległy zmianie w wyniku nowelizacji/

>>> opis wariantów przedsięwzięcia powinien uwzględniać szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania. W raporcie powinny zostać przedstawione: wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny, oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska, z tym, że po zmianach obecnie wariant ten powinien być wariantem racjonalnym.

art. 66 w ust. 1

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

      a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

      b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

– wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

 

>>> jako element opisu przewidywanych oddziaływań wariantów na środowisko dodane zostało kryterium wpływu na klimat.

Art. 66 ust. 1

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 

>>> wprowadzono obowiązek porównywania wariantów ze sobą. W art. 66 ust. 1 pkt 6a szczegółowo zostały wskazane oddziaływania jakie należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu wariantów. Możliwe jest rozszerzenie przez organ kryteriów porównania wariantów pomiędzy sobą o kryteria niewymienione w tym punkcie. Organ bowiem określając zakres raportu, może na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b. ustawy ooś wskazać zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy. Tym samym na tej podstawie organ może rozszerzyć kryteria porównania wariantów pomiędzy sobą o kryteria nieprzewidziane w art. 66 ust. 1 pkt 6a.

Art. 66 ust. 1

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

        a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

        b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,

          c) dobra materialne,

      d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją         zabytków,

      e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

     f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,

    g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;

 

Podsumowanie

Komentowane zmiany mają spore praktyczne znaczenie. Przede wszystkim pamiętać należy, że raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzane po wejściu zmian w życie muszą uwzględniać porównanie wariantów pomiędzy sobą. Druga istotna z zmiana to doprecyzowanie, że wariant najkorzystniejszy środowiskowo ma być wariantem racjonalnym tj. rozsądnym rozwiązaniem alternatywnym.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress