SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

23.11

Przedsięwzięcia z zakresu elektroenergetyki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej

Wiele przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. W zależności od kwalifikacji danego przedsięwzięcia w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej może być konieczne przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że pełna ocena oddziaływania na środowisko wymagana jest już nie tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale coraz częściej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podział przedsięwzięć

Podział przedsięwzięć określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zwane dalej w skrócie „rozporządzeniem RM”.

1. Przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu RM,
a więc wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przedsięwzięcia mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
§ 2 rozporządzenia RM
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane
2. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
§ 3 rozporządzenia RM
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane gdy konieczność taka została stwierdzona w procedurze tzw. screeningu.
Niezależnie od obowiązku przeprowadzenia oceny zawsze wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Przedsięwzięcia nie wymienione w rozporządzeniu RM i nie wymagające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Badanie i ewentualna ocena wpływu na obszary Natura 2000 w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.
Nie jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Do przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 rozporządzenia RM zaliczymy:

 1. (…)
 2. 3)   elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu;
 3. 4)   elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe, w tym ich likwidacja, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niż 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym;
 4. 5)   instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. 6)   stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km;

Dla tych przedsięwzięć zawsze wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia z zakresu elektroenergetyki mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia RM to :

 1. (…)
 2. 5)   elektrownie wodne;
 3. 6)   instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust.1pkt 5 rozporządzenia RM:
  1. a)   lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych billboardów i tablic reklamowych,
  2. b)   całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;,
 4. 7)   stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia RM;
 5. (…)
 6. 52)   zabudowa przemysłowa , w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
  1. a)   0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
  2. b)   1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
   – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Dla tych przedsięwzięć przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko, a więc między innymi sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczne jest w przypadku nałożenia tego obowiązku przez organ prowadzący postępowanie.

 

Cechy umożliwiające kwalifikację przedsięwzięć

STACJE ELENTROENERGETYCZNE

Kwalifikacja przedsięwzięcia do jednej z grup będzie zależała od :

 1. –   wartości napięcia znamionowego
Stacje elektroenergetyczne
zawsze znacząco potencjalnie znacząco nie wymagające decyzji
napięcie znamionowe większe lub równe 220 kV napięcie znamionowe większe lub równe 110 kV napięcie znamionowe mniejsze niż 110 kV
np. stacje o napięciu 220 kV, 440 kV np. stacje o napięciu 110 kV np. stacje o napięciu 15kV, 20kV, 30kV

AAA

NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE

Kwalifikacja przedsięwzięcia do jednej z grup będzie zależała od:

 1. –   wartości napięcia znamionowego
 2. –   długości linii
Napowietrzne linie elektroenergetyczne
zawsze znacząco potencjalnie znacząco nie wymagające decyzji
Napięcie znamionowe większe lub równe 220 kV i
długość rzeczywista co najmniej 15 km(oba warunki muszą być spełnione łącznie)
Napięcie znamionowe równe lub większe 220 kV i długość poniżej 15 km, napięcie  – mniej niż 220 kV, nie mniej niż 110 kV, bez względu na długość linii

 

Napięcie znamionowe mniejsze niż 110 kV
np. linia napowietrzna o napięciu 400 kV i długości 16 km np. linia napowietrzna o napięciu 400 kV i długości 14 km, linia napowietrzna 110 kV np. linia napowietrzna o napięciu 15 kV, 20 kV, 30kV i długości 20 km, linie kablowe wszystkich napięć

AAAA

ELEKTROWNIE WIATROWE

Kwalifikacja przedsięwzięcia do jednej z grup będzie zależała od:

 1. –   mocy nominalnej elektrowni
 2. –   lokalizacji na obszarach morskich
 3. –   lokalizacji na obszarach objętych formami ochrony przyrody
 4. –   wysokości elektrowni
Elektrownie wiatrowe
zawsze znacząco potencjalnie znacząco nie wymagające decyzji
moc nominalna nie mniejsza niż 100 MWelektrownie lokalizowane na terenach morskich (niezależnie od mocy nominalnej) elektrownie lokalizowane na obszarach objętych ochroną przyrody,
elektrownie lokalizowane poza obszarami ochrony przyrody, o wysokości co najmniej 30 m
wysokość poniżej 30 m, zlokalizowane poza terenami morskimi i terenami ochrony przyrody
np. farma wiatrowa o mocy 120 MW, farma wiatrowa o mocy 10 MW zlokalizowana na terytorium morskim np. farma wiatrowa o mocy 78 MW, zlokalizowana poza obszarem ochrony przyrody , o całkowitej wysokości turbiny 110 m np. farma wiatrowa o mocy 3 MW, o całkowitej wysokości turbiny 28 m.

AAAA

FOTOWOLTAIKA

Kwalifikacja przedsięwzięcia do jednej z grup będzie zależała od:

 1. –   powierzchni zabudowy
 2. –   lokalizacja na obszarach objętych formami ochrony przyrody
Fotowoltaika
zawsze znacząco potencjalnie znacząco nie wymagające decyzji
brak powierzchnia zabudowy większa lub równa:
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody
– 1 ha na pozostałych terenach
powierzchnia zabudowy mniejsza niż:
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody
– 1 ha na pozostałych terenach
brak np. farma fotowoltaiczna o powierzchni 1,2 ha poza obszarem ochrony przyrody, farma fotowoltaiczna o powierzchni 0,7 ha na obszarze ochrony przyrody np. farma fotowoltaiczna o powierzchni 0,7 ha poza obszarem ochrony przyrody, farma fotowoltaiczna o powierzchni 0,3 ha na obszarze ochrony przyrody

AAAA

LINIE KABLOWE

Linie kablowe nie zostały wymienione w rozporządzeniu RM, a więc nie podlegają ocenie oddziaływania na środowisko przewidzianej dla tego typu przedsięwzięć.

 

Należy jednak pamiętać, że obiekty, które samodzielnie zostaną zaliczone do grupy nie wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej, jeżeli stanowią część innego przedsięwzięcia, dla którego istnieje obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej, podlegać będą ocenie oddziaływania na środowisko prowadzanej dla tego przedsięwzięcia. Zwrócić uwagę należy również, że w przypadku realizacji przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji środowiskowej na obszarach Natura 2000 może być wymagane przeprowadzenie oceny ich oddziaływania na obszar Natura 2000.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress