SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

16.05

Fotowoltaika – wybrane problemy prawne

Decydując się na budowę fotowoltaiki możesz napotkać na wiele problemów natury prawnej. Warto zapoznać się z tym co nas może czekać, jeśli zdecydujemy się na realizację naszych planów. Problemy z decyzjami administracyjnymi mogą w znaczący sposób przedłużyć czas jaki jest nam potrzebny na uruchomienie instalacji, lub też spowodować znaczny wzrost nakładów finansowych jakie na nią przewidziałeś.

W dalszej części artykułu omówię  zagadnienia, które w praktyce budzą najliczniejsze wątpliwości.

Decyzja o warunkach zabudowy – zasada dobrego sąsiedztwa

Dla inwestycji fotowoltaicznych planowanych na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Najnowsze orzecznictwo sądowoadministracyjne odnoszące się do możliwości uzyskania takiej decyzji wielokrotnie wskazuje, że instalacji fotwoltaicznych nie można zaliczyć do urządzeń infrastruktury technicznej, a co się z tym wiąże, uzyskanie decyzji możliwe jest jedynie po spełnieniu wymogu dobrego sąsiedztwa. Więcej na temat tego problemu przeczytasz tu i w tym wpisie. 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, zwana dalej w skrócie u.p.z.p.)  wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych w tym przepisie warunków.

Na szczególną uwagę zasługuje zapis zawarty w pkt 1 tego przepisu. Zgodnie z nim, aby możliwe było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Wymóg ten określany jest mianem zasady dobrego sąsiedztwa. Zasada ta uzależnia zmianę w zagospodarowaniu terenu od dostosowania się do wskazanych w powyższym przepisie cech zagospodarowania terenu sąsiedniego.

Zasada dobrego sąsiedztwa

Obowiązek spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 61 ust. 3 u.p.z.p. W przypadku tego typu urządzeń nie zachodzi konieczność badania istnienia spełnienia warunku tzw. dobrego sąsiedztwa czy dostępu do drogi publicznej tj. spełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych, coraz częściej wyrażane jest stanowisko, że inwestycji polegającej na instalacji naziemnego systemu fotowoltaicznego nie można zaliczyć do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie muszą spełniać warunku dobrego sąsiedztwa (tak WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 298/14, WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 411/11, WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 4 luty 2015 r., sygn. akt. II SA/Po 698/14, WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 5 luty 2015 r. sygn. akt.  II SA/Bk 1097/14, powyższe wyroki dostępne są w Bazie Orzeczeń NSA).

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości

W praktyce często pojawia się problem co stanowi przedmiot opodatkowania elektrowni fotowoltaicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

Problem ten sprowadza się de facto do tego, czy panele (ogniwa) fotowoltaiczne są budowlami, w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podlegają opodatkowaniu stawką podatku od wartości budowli.

Zagadnieniem tym często zajmowały się sądy administracyjne. (vide wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 855/13. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 854/13. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Op 327/14).

Na dzień dzisiejszy można już mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegać powinny wyłącznie jako budowla fundamenty (trwałe mocowanie) elektrowni fotowoltaicznej, jako odrębna część przedmiotów składająca się na całość użytkową. Opodatkowaniu nie będą podlegać panele fotowoltaiczne.

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę

Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290) regułą jest, że dla budowy obiektu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

W art. 29 prawa budowlanego wskazane zostały obiekty nie wymagające pozwolenia na budowę. W ust 2 pkt 16 tego artykułu wskazano, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit b konieczne będzie zgłoszenie tych prac w przypadku gdy będą one polegały na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych

Dla pozostałych prac konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla kwalifikacji fotowoltaiki pod kątem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę znaczenie będzie miała wielkość obszaru planowanej inwestycji oraz możliwość jej połączenia z siecią energetyczną w celach odsprzedaży energii elektrycznej do zakładu energetycznego, czyli uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci dla instalacji fotowoltaicznej.

W orzecznictwie wskazuje się, że wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia możliwe jest jedynie w przypadku nieskomplikowanych technicznie, mniejszych zamierzeń budowlanych.

Za całość techniczno – użytkową, spełniającą przesłanki budowli w rozumieniu prawa budowlanego należy uznać nie same panele, ale zespół elementów farmy fotowoltaicznej.

Dla kwalifikacji danego obiektu pod kątem spełnienia definicji budowli nie jest decydujące jego trwałe związanie z gruntem, czy też posiadanie fundamentów lub też wielkość zagłębienia w gruncie.

Istotne jest, aby posadowienie obiektu było na tyle trwałe, żeby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce (vide : wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  23 października 2015 r. , sygn. akt. II OSK 372/14)

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress