SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

15.12

Decyzja środowiskowa – oddziaływanie skumulowane. Zmiany od 2017 r.

 

Doprecyzowanie pojęcia oddziaływania skumulowanego jest jedną z ważniejszych z praktycznego punktu widzenia zmian w zakresie postępowania środowiskowego.

Zagadnienie oddziaływania skumulowanego w toku postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest od momentu wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa z dnia 3 października 2008 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)., zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, zagadnieniem bardzo żywym.

W brzmieniu do 1 stycznia 2017 r. ustawa ooś wymagała aby w raporcie uwzględnić opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obejmował on bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji (art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś).

Które przedsięwzięcia należało brać pod uwagę przy uwzględnianiu oddziaływania skumulowanego ?

Przed nowelizacją ustawy nie było wątpliwości, że należy uwzględniać oddziaływania skumulowane planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami istniejącymi.

Problem pojawiał się w przypadku kumulacji z przedsięwzięciami będącymi dopiero na etapie przygotowania. Brak było jednoznacznego wskazania czy uwzględnić należy przedsięwzięcia dla których wydano już pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy może te dla których złożono jedynie wniosek o wydanie takiej decyzji. Z pomocą przychodziło orzecznictwo administracyjne, zgodnie z którym uwzględnienia wymagały jedynie przedsięwzięcia istniejące, jednak w praktyce często wymagania organów prowadzących postępowania środowiskowe były zbyt daleko idące i wobec inwestorów pojawiały się żądania uwzględniania oddziaływania skumulowanego z przedsięwzięciami na bardzo wczesnym etapie, w wielu przypadkach de facto z takimi które nie miały szansy na realizację.

Jak będzie ? Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Wraz z nowelizacją ustawy ooś dokonanej ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 z późn. zm.) pojęcie oddziaływania skumulowanego z planowanym przedsięwzięciem zostało doprecyzowane.

Pojawiły się kryteria, które należy brać pod uwagę przy analizie oddziaływań skumulowanych, zarówno na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia, określania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak i w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jakie kryteria kumulacji należy brać pod uwagę w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ?

Wraz z nowelizacją do ustawy ooś dodany został art. 62 a, w którym wskazane zostały wymagania jakie powinna spełniać karta informacyjna przedsięwzięcia.

W ust. 1 pkt 11 tego artykułu wskazane zostało, że karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać informacje o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia konieczne zatem będzie zawarcie informacji o wszystkich realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięciach, tj. niezależnie od tego, czy wydano dla nich decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie kryteria kumulacji należy brać pod uwagę stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny ooś ?

W art. 63 w ust. 1 w pkt 1 lit. b ustawy ooś wskazano, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się uwzględniając powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 f znowelizowanej ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny ooś stwierdza się uwzględniając również : rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z: powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Tak wiec na etapie oceny czy dla danego przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko należy uwzględnić kumulowanie się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami realizowanym i zrealizowanym dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie kryteria kumulacji należy uwzględnić w raporcie ooś ?

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 63 w ust. 1 w pkt 3b ustawy ooś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W przypadku raportu ooś brak jest wymogu uwzględniania przedsięwzięć planowanych, dla których nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pod uwagę należy brać przedsięwzięcia, których prawdopodobieństwo realizacji można ocenić jako wysokie, a jako takie zostały zakwalifikowane właśnie przedsięwzięcia dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Doprecyzowanie w ustawie kryteriów kumulowania się przedsięwzięć należy ocenić pozytywnie. Mimo to wprowadzone kryteria kumulacji nakazują uwzględnienie planowanych przedsięwzięć na wczesnych etapach, z których nadal sporo może nie zostać zrealizowanych.

Kolejne trudności pojawią się w przypadku kumulacji z planowanymi przedsięwzięciami dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana ale zaskarżona.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress