SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

28.12

Opinia a uzgodnienie

W toku postępowań administracyjnych często możesz spotkać się z sytuacją, gdy organ prowadzący postępowanie, czyli organ który zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej, występuje do innych organów o wydanie opinii lub uzgodnienia. Będzie to miało miejsce np. gdy wystąpisz o decyzję środowiskową, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę.

Takie działanie w literaturze prawa administracyjnego nazywane jest współdziałaniem organów.

W praktyce opinie i uzgodnienia mogą budzić wiele wątpliwości. Główna z nich sprowadza się do tego – co mogę zrobić jeśli dana opinia albo uzgodnienie jest dla mnie niekorzystne?

Zasady i tryb współdziałania organów uregulowany został w art. 106 k.p.a.

Współdziałanie może przybrać różne formy – organ współdziałający może bowiem wydać m.in. albo opinię, albo uzgodnienie.

Opinia

Opinia jest najluźniejszą formą współdziałania organów administracji publicznej. Współdziałanie takie polega na tym, że jeden z organów jest zobowiązany, przed podjęciem decyzji, do zasięgnięcia opinii w sprawie od innego organu. Organ zobowiązany do zasięgnięcia opinii nie jest prawnie związany stanowiskiem organu opiniującego. Współdziałanie, którego istotą jest wyrażenie opinii, zbliżone jest do konsultacji czy też doradztwa (vide: uchwała składu pięciu sędziów NSA w Warszawie z dnia 15 lutego 1999 r., OPK 14/98).

W praktyce oznacza to, że jeżeli organ współdziałający w naszej sprawie wydał opinie dla nas niekorzystną, np. wydał negatywną opinię, nie oznacza to, że organ wydający decyzję musi tą opinię podzielić i wydać decyzję takiej samej treści jak opinia.

Opinia – niewiążąca

 

Uzgodnienie

Uzgodnienie jest ściślejszą formą współdziałania aniżeli opinia. W dużej mierze kształtuje treść wydanej w sprawie decyzji. Uzgodnienie wiąże organ decydujący w postępowaniu głównym. Treść stanowiska zajętego przez organ uzgadniający przesądzić może o treści decyzji, która wydana jest po uzgodnieniu przez organ decydujący ( tak: NSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 1999 r. IV SA 1512/98 ). Odmowa wydania uzgodnienia decyzji przez organ współdziałający wyłącza możliwość wydania w sprawie decyzji pozytywnej dla stron postępowania (szerzej: Uchwała NSA w Warszawie z dnia 15 lutego 1999 r., OPK 14/98).

W praktyce uzyskanie odmowy wydania uzgodnienia wiąże się z wydaniem decyzji odmownej. W takiej sprawie, nawet w przypadku gdy organ prowadzący postępowanie główne nie podziela zapisów uzgodnienia, nie ma on możliwości jego zmiany.

Uzgodnienie – wiążące

 

Kiedy organy występują o opinię lub uzgodnienie

Obowiązek wystąpienia o opinię lub uzgodnienie wynika z przepisów prawa materialnego. Przepisy prawa materialnego kształtują również zakres właściwości organów.

Współdziałanie organów przewidziane jest między innymi:

  • w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w toku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy chcemy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy,
  • w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – gdy występujemy o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – gdy wnioskujemy o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • w prawie budowlanym –  np. gdy występujemy o pozwolenie na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego.

Zażalenie

Co do zasady na postanowienie w którym organ współdziałający zajmuje stanowisko przysługuje zażalenie.

W praktyce jednak nie zawsze tak będzie, gdyż ustawy mówiące o uzyskaniu konkretnej decyzji nierzadko modyfikują tą zasadę.

Taka modyfikacja ma miejsce np. jeśli występujemy o decyzje środowiskową (więcej nt. tutaj) gdzie na uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie będzie przysługiwało zażalenie, w przypadku decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie zażalenie przysługiwać będzie wyłącznie inwestorowi.

Jeśli będziesz chciał wzruszyć konkretną opinię czy też uzgodnienie sprawdź najpierw przepisy konkretnej  ustawy – tam znajdziesz informację czy i na jakim etapie będziesz mógł dążyć do zmiany niekorzystnego postanowienia.

 

 

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress