SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

15.02

Opinie i uzgodnienia w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

Występując o  decyzję środowiskową spotkasz się z opiniami i uzgodnieniami  wydawanymi przez tzw. organy współdziałające. W większości przypadków będzie to regionalny dyrektor ochrony środowiska i państwowa inspekcja sanitarna.

Organy te będą wydawać opinie i uzgodnienia w twojej sprawie. Mogą być one dla Ciebie korzystne, lub nie. Szczególne znaczenie w tym postępowaniu ma uzgodnienie dokonywane przez rdoś. 

Warto zatem wiedzieć jaką mają one moc prawną, oraz które z nich możesz zakwestionować i na jakim etapie postępowania.

Współdziałanie organów

Sytuacja, gdy organ prowadzący postępowanie, czyli organ który zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej, występuje do innych organów o wydanie opinii lub uzgodnienia nazywane jest współdziałaniem organów.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to jedno z tych postępowań administracyjnych, w których organy są zobowiązane do ścisłego współdziałania, a w zależności od etapu postępowania ich współdziałanie może mieć formę opinii lub uzgodnienia (więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Opinia a uzgodnienie

Na wstępie warto przypomnieć sobie podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma formami współdziałania, a mianowicie

          >>> opinia jest najluźniejszą formą współdziałania i jest niewiążąca,

          >>> uzgodnienie jest ściślejszą formą współdziałania i jest wiążące.

.

Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej – podział

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć z dwóch grup. Mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II).

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Grupy

Do I grupy – czyli przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, zaliczamy np. stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 220 kV, napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 220 kV i długości rzeczywistej co najmniej 15 km, elektrownie wiatrowe o mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW.

Do II grupy – tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczymy np. stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 110 kV, napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 110 kV i długości rzeczywistej mniejszej niż 15 km, elektrownie wiatrowe lokalizowane na obszarach objętych ochroną przyrody, elektrownie lokalizowane poza obszarami ochrony przyrody, o wysokości co najmniej 30 m, fotowoltaike o powierzchni zabudowy większej lub równej 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub 1 ha na pozostałych terenach..

Grupa I – oddziałujące zawsze znacząco

Dla przedsięwzięć zaliczonych do tej grupy zawsze przeprowadzona zostanie pełna ocena oddziaływania na środowisko (zwana dalej oceną ooś). A więc w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna będzie weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa.

W przypadku tych przedsięwzięć wnioskodawca może:

>>> od razu do wniosku dołączyć raport o oddziaływaniu na środowisko, albo

>>> wystąpić o określenie zakresu raportu (tzw. scoping).

Wystąpienie o określenie zakresu raportu jest w większości przypadków nieobowiązkowe (konieczne będzie w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać transgranicznie).

W przypadku wyboru drugiej opcji, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączyć należy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu.

Następnie organ prowadzący postępowanie określa zakres raportu w drodze postanowienia..

Grupa II – oddziałujące potencjalnie znacząco

W przypadku tej grupy przedsięwzięć obowiązek przeprowadzenia oceny ooś może okazać się niekonieczny, a decyzja środowiskowa może zostać wydana już na podstawie karty informacyjnej.

O konieczności przeprowadzenia oceny ooś decyduje organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej. Najczęściej tym organem będzie wójt/burmistrz/prezydent.

Następuje to w drodze postanowienia na które służy zażalenie . O zażaleniu przeczytasz w dalszej części wpisu.

Opiniowanie przez organy współdziałające

Przed wydaniem postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej występuje o opinię do:

>>> regionalnego dyrektora ochrony środowiska (zwanego w skrócie rdoś),

>>> państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

>>> dyrektora urzędu morskiego – w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarze morskim (będzie to miało miejsce niezmiernie rzadko).

Organy współdziałające wydając opinie powinny uwzględnić kryteria środowiskowe wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy o.o.ś.

W przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organy opiniujące powinny wskazać zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opinie te wydawane są w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Ale będziesz mógł zażalić postanowienie organu prowadzącego postępowanie wydane w oparciu o te opinie (więcej poniżej).

Brak opinii w terminie

Niewydanie przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii traktuje się jak brak zastrzeżeń.

Inny skutek wywoła brak wydania opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska – termin 14 dni ma dla tego organu charakter instrukcyjny, ustawodawca nie przewidział w ustawie dodatkowych konsekwencji jego przekroczenia, a więc przed wydaniem postanowienia przez organ prowadzący postępowanie musi on poczekać, aż otrzyma stanowisko regionalnego dyrektora.

Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Po zaciągnięciu opinii, uwzględniając łącznie kryteria środowiskowe wskazane w art. 63 ust.1 ustawy o.o.ś organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie, w którym stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub postanowienie w którym nie stwierdza takiej potrzeby.

Na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o.o.ś przysługuje zażalenie (o tym zażaleniu więcej poczytasz tutaj).

Zażalenie

Zażalenie możesz wnieść w dwóch sytuacjach.

Pierwsza –  gdy uważasz, że dla danego przedsięwzięcia wystarczające dane zostały zawarte w karcie informacyjnej, i nie ma już potrzeby przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Czyli jeśli uważasz, że powinieneś uzyskać decyzję środowiskową bez sporządzenia raportu itd.

Druga – jeśli nie zgadzasz się z zakresem raportu jaki masz przygotować.

Jeśli zażalenie ma być skuteczne to musi być dobrze merytorycznie uzasadnione.  Jeśli chcesz  przekonać organ odwoławczy do swojego stanowiska warto poświęcić czas na zawarcie w nim argumentów natury środowiskowej oraz prawnej.

Jeśli twoje zażalenie okaże się skuteczne zaoszczędzisz czas  i uzyskasz decyzję dużo szybciej, aniżeli w sytuacji gdy konieczne będzie sporządzenie raportu, jak i pieniądze, które musiałbyś wydać na zlecenie przygotowania raportu.

Więcej o zażaleniu i o decyzji środowiskowej bez raportu przeczytasz tutaj.

Kiedy zażalenie nie przysługuje?

Zażalenie nie przysługuje na postanowienie w którym taki obowiązek nie został stwierdzony. W takich sytuacja postanowienie to może być wzruszone w toku odwołania od decyzji.

Czyli jeśli uważasz, że dla danego przedsięwzięcia powinien zostać sporządzony raport, konsultacje społeczne itd. to swoje argumentacje będziesz mógł przedstawić w odwołaniu od tej decyzji. Pamiętaj, że większe szanse na powodzenie, podobnie jak w przypadku zażaleń, mają odwołania dobrze uzasadnione.

 Uzgadnianie i opiniowanie raportu

Niezależnie od tego, czy dane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć  z grupy I czy II dalsza procedura będzie wyglądać tak samo.

Złożenie raportu

Po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący postępowanie występuje o jego :

       >>> zaopiniowanie – do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w przypadkach wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17 ustawy o.o.ś),

       >>> uzgodnienie – do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i dyrektora urzędu morskiego (dot. przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach morskich)

Należy zwrócić uwagę, że na tym etapie współdziałanie pomiędzy organami przyjmie różne formy – w przypadku regionalnego dyrektora ochrony środowiska i dyrektora urzędu morskiego wymagana jest silniejsza forma współdziałania, czyli uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, z kolei organ sanitarny zobowiązany jest jedynie do wyrażenia opinii.

Uzgodnienie rdoś – kluczowy moment

Uzgodnienie przez organ specjalistyczny, jakim jest rdoś, jest jednym z ważniejszych, jak nie najważniejszym postanowieniem wydanym w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i w znaczący sposób kreuje warunki niej określone.

 Rdoś gdy dokonuje uzgodnienia analizując przedsięwzięcie wyłącznie z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

Dlaczego uzgodnienie jest tak ważne ?

Ponieważ uzgodnienie jest silniejszą formą współdziałania aniżeli opinia, jego brak uniemożliwia wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej.

Czyli bez uzgodnienia nie otrzymasz pozytywnej decyzji środowiskowej.

Wynik postępowania uzgadniającego jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne i nie może być przez ten organ samodzielnie weryfikowany, zmieniany.  W praktyce oznacza to, że nawet jeśli wójt ma inne zdanie niż rdoś to nie może wydać pozytywnej decyzji środowiskowej.

Brak uzgodnienia rdoś i co dalej ?

Na postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  przez rdoś nie przysługuje zażalenie. Jednak nie oznacza to, że takie postanowienie będzie w ogóle wyłączone z kontroli.

Możliwość kwestionowania tego postanowienia będzie możliwa dopiero w odwołaniu od decyzji organu I instancji.

Czyli wszystkie swoje uwagi dotyczące tego, dlaczego w twojej ocenie  planowane przez Ciebie przedsięwzięcie spełnia standardy środowiskowe i powinieneś uzyskać uzgodnienie rdoś  i pozytywną decyzję środowiskową musisz zawrzeć w odwołaniu.

Jeśli jednak zależy ci na pozytywnej decyzji to będą one miały kluczowe znaczenie. Warto wnieść profesjonalne odwołanie, czyli  dobrze uzasadnione merytorycznie oraz prawnie.

Odwołanie a uzgodnienie rdoś

Warto również pamiętać, że choć decyzja środowiskowa uzależniona jest od niezaskarżalnego postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska to jednak powinno ono podlegać wnikliwej kontroli organu odwoławczego.

Powinno mieć to miejsce w szczególności w przypadku odmowy uzgodnienia. Nie można bowiem dopuścić do takiej sytuacji, że niezaskarżalne i nieweryfikowalne postanowienie rdoś będzie bezwzględnie dyktować wynik postępowania głównego.

Do takiej kontroli uprawionym jest organ nadrzędny, rozpoznający odwołanie od decyzji głównej (vide Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2014 r. VIII SA/Wa 549/14 opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Opinia organu państwowej inspekcji sanitarnej

Organ inspekcji sanitarnej, również na tym etapie postępowania wydaje opinię, a więc stanowisko przez niego zajęte, nie będzie wiążące dla organu wydającego decyzję środowiskową.

Ponownie zakreślony został termin na wydanie tej opinii i wynosi on 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii we wskazanym terminie ponownie będzie traktowane jako brak zastrzeżeń. Opinia taka wydawana jest w formie postanowienia na które nie przysługuje zażalenie. 
Opinia ma  znacznie słabsze znaczenie – nawet negatywna nie uniemożliwia wydania pozytywnej decyzji środowiskowej.

Podsumowanie

Współdziałanie przewidziane w ustawie o.o.ś, wymagane w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w praktyce budzi wiele wątpliwości. Z punktu widzenia inwestora liczba wydawanych w toku postępowania opinii i uzgodnień, powoduje problemy z ustaleniem możliwości ich wzruszenia. W obiegowej opinii można też spotkać się z przekonaniem, że skoro nie przysługuje na nie zażalenie, to są one de facto niewzruszalne, co jest oczywiście błędne.

Na koniec należy wspomnieć, że w przypadku gdy organem prowadzącym postępowanie będzie rdoś, nie będzie on opiniował zakresu raportu czy też go uzgadniał.

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress