SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

02.01

Służebność przesyłu zwolniona z podatku dochodowego

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 361 wraz z późn. zm., zwana dalej w skrócie „ustawą PIT”). W ustawie dodane zostało zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Zmiana ta ma moc wsteczną – zwolnione z podatku dochodowego zostały wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Służebność przesyłu zdefiniowana została w kodeksie cywilnym w dniu 3 sierpnia 2008 rWtedy to wprowadzono artykuły od 3051 do 3054 regulujące zagadnienie służebności przesyłu. Zgodnie z art. 3051 kodeksu cywilnego służebność przesyłu to prawo polegające na możliwości obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Urządzenia te służyć mają doprowadzaniu lub odprowadzaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp.

Wraz ze zmianą kodeksu cywilnego nie dokonana została zmiana ustawy PIT. Do dnia 1 stycznia 2015 r. zwolnienie z podatku dochodowego dotyczące służebności zawarte było jedynie w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy PIT, mówiącym o zwolnieniu odszkodowań wypłaconych, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);
W kwestii opodatkowania służebności przesyłu ukształtowała się niejednolita linia orzecznicza i interpretacyjna.

Pojawiły się wątpliwości co do możliwości zwolnienia z podatku wynagrodzenia otrzymywanego za ustanowienie służebności przesyłu na podstawie przepisów przewidujących zwolnienie z podatku dochodowego wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT), na które to bardzo często powoływali się podatnicy. Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu kwalifikowane były przez ograny podatkowe jako przychody z innych źródeł i jako takie podlegały w ich ocenie opodatkowaniu.

Jednakże orzecznictwo sądów administracyjnych prezentowało przeważnie odmienne stanowisko – sądy uznawały, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być zwolnione z podatku dochodowego (vide : wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt. II FSK 1064/11, wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 2131/11, wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10, stanowisko odmienne wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 15/14).

Niejednolite orzecznictwo, jak i stanowisko organów podatkowych w tej sprawie tylko potęgowało nieścisłości w temacie. Wprowadzona zmiana skutkująca dodaniem w art. 21 ust. 1 punktu 120a zakończyła istniejące rozbieżności w tej kwestii.

Reasumując – jeśli wynagrodzenie za służebność przesyłu wypłacone zostało po dniu 1 stycznia 2014 r. zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na marginesie warto zaznaczyć, że wprowadzenie zmiany na poziomie ustawowym to nie jedyna w ostatnich miesiącach dobra wiadomość dla właścicieli nieruchomości obciążonych służebnością przesyłu.

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14) w której uznał, że (odszkodowanie) wynagrodzenie wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia na tych gruntach służebności przesyłu mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy PIT dla wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Tym samym minister zmienił swoje stanowisko z 2013 r. (interpretacja ogólna z dnia 10 lipca 2013 r. nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13), które to było niekorzystne dla podatników.

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress