SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

15.05

Zmiany w k.p.a. (II cz.). Ponaglenia – czy postępowania po 1 czerwca 2017 r. będą trwały krócej ?

Przepisy zmieniające k.p.a. od 1 czerwca 2017 r. mają na celu doprowadzić do tego, aby postępowania trwały krócej, a sprawy rozstrzygane były szybciej.

Jedną z nowych instytucji, które mają zdyscyplinować ograny jest ponaglenie.

Ile powinno trwać załatwienie sprawy?

Obowiązujące przepisy wskazują, że sprawa administracyjna powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy która wymaga wcześniejszego postępowania wyjaśniającego nie powinno zająć więcej niż miesiąc.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie dłużej niż dwa miesiące.

Postępowanie odwoławcze również powinno trwać miesiąc.

W praktyce wydanie decyzji nierzadko zajmuje dużo więcej czasu, a organy wielokrotnie wydają bez uzasadnienia postanowienia o przedłużeniu czasu niezbędnego do wydania decyzji.

Czym jest bezczynności i przewlekłość ?

Pojęcia te były wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych, ale próżno było ich definicji szukać w k.p.a. Zmienia to się wraz z nowelizacją, która to wprowadza do k.p.a. definicje tych pojęć.

Przez „bezczynność” rozumie się niezałatwienie sprawy w terminie wynikającym z przepisów prawa, ani w terminie wyznaczonym dodatkowo zgodnie z art. 36 k.p.a.

„Przewlekłości” występuje, gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy. Przewlekłość obejmuje zatem przypadki, w których formalnie nie dochodzi do przekroczenia terminu załatwienia sprawy, ale organ załatwia sprawę dłużej niż powinien w świetle zasady szybkości postępowania.

 Kiedy przysługuje ponaglenie ?

Na przewlekłość i bezczynność stronie będzie służyć ponaglenie. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie, czyli opis dlaczego w naszej ocenie organ jest bezczynny, czy też  przewlekle prowadzi postępowanie.

Wydając postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie organ zobowiązany będzie do pouczenia strony o przysługującym jej prawie do wniesienia ponaglenia.

Do kogo wnosimy ponaglenie ?

Ponaglenie wnosi się podobnie jak obecnie odwołanie – do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu który prowadzi nasze postępowanie. W większości przypadków organem właściwym do rozpatrzenia ponaglenia będzie samorządowe kolegium odwoławcze.

W przypadku gdy nie ma organu wyższego stopnia ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie.

Ile będzie trwało rozpoznanie ponaglenia?

Organ który prowadzi naszą sprawę ma obowiązek przekazania ponaglenia organowi wyższego stopnia nie później niż w terminie 7 dni.

Przekazując ponaglenie musi się również do niego ustosunkować.

Rozpatrzenie ponaglenia powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez organ wyższego stopnia.

Czyli de facto cała procedura rozpatrywania ponaglenia powinna się zamknąć w terminie około 3 tygodni (należy do niej doliczyć czas na przekazanie akt pomiędzy organami, jednak przepisy pozwalają na to, aby odbyło się to w formie elektronicznej, co znacznie skróci ten czas).

Rozstrzygnięcie ponaglenia

Rozpatrzenie ponaglenia nie polega na rozstrzygnięciu naszej sprawy, a więc organ rozpoznający ponaglenie nie rozstrzyga co do istoty i nie kończy postępowania w sprawie.

Wniesienie ponaglenia nie wstrzymuje toczącego się postępowania, a ma jedynie na celu jedynie jego przyśpieszenie.

Organ prowadzący postępowanie, na którego bezczynność czy przewlekłość wniesione zostało ponaglenie nadal zobowiązany jest do jak najszybszego załatwienia sprawy. Nie może z jej rozstrzygnięciem czekać do czasu rozpatrzenia ponaglenia.

Po rozpatrzeniu ponaglenia organ wyda postanowienie w którym wskazuje, czy organ prowadzący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, oraz czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Jeżeli stwierdzona zostanie przewlekłość lub bezczynność to organ który rozpatruje ponaglenie:

1/ wyznacza organowi prowadzącemu postępowanie termin jego zakończenia (jeśli postępowanie nadal nie zostało zakończone), albo

2/ zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności, lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości (jeżeli postępowanie zostało już zakończone).

 

Wniesienie ponaglenia konieczne jest jeśli chcemy skorzystać ze skargi do WSA na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

 

Rozwiązania dotyczące ponaglenia były bardzo oczekiwane przez inwestorów, którzy często czuli się bezradni wobec kolejnych przedłużeń postępowań. Do czasu aż nowe przepisy zaczną funkcjonować trudno jest ocenić na ile ponaglenia przyczynią się do szybszego załatwienia sprawy. Sam czas potrzebny na rozpoznanie ponaglenia to kilka tygodni, co jak na standardy administracji jest czasem krótkim, jednak mając na uwadze to, że dla inwestora liczy się każdy dzień, rozwiązanie to może w praktyce okazać się mało efektywne.

 

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress