SRS Legal
Kancelarie radców prawnych

08.05

Zmiany w k.p.a. (I cz.). Co czeka inwestorów po 1 czerwca 2017 r. ?

W dniu 1 czerwca 2017 r. w życie wejdzie zmiana kpa, która w sposób rewolucyjny zmieniające procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych.  Przepisy k.p.a. stosuje się w toku każdego z postępowań mających na celu uzyskanie decyzji inwestycyjnej – czy to decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też pozwolenia na budowę. K.p.a jest tak ważne w toku procesu inwestycyjnego gdyż wpływa na to jak będzie on wyglądało uzyskanie pożądanych przez nas decyzji, oraz jak dużo czasu nam to zajmie.

Cel zmian

Ustawodawca zauważył to o czym wszyscy przedsiębiorcy wiedzą od dawna – sprawy administracyjne trwają za długo. Niby w k.p.a są terminy do załatwienia sprawy, ale w praktyce nieliczne udaje się zakończyć w 30 dni. Co gorsze przedsiębiorca nawet nie jest w stanie przewidzieć kiedy może się spodziewać wydania danej decyzji. A przecież dla biznesu czas to pieniądz.

Jako cel zmian wskazano również na konieczność zwiększenia zaufania uczestników postępowań administracyjnych do urzędników, organów prowadzących postępowania. Wiele razy spotkałam się z sytuacją, gdy inwestorzy skarżyli się, że zachowanie urzędnika jest nieracjonalne. Ma to miejsce zarówno w sferze prawa materialnego – urząd dany przepis raz interpretuje tak, a raz inaczej, jak i procedury. Bardzo często otrzymanie pozytywnej decyzji możliwe jest dopiero po wniesieniu odwołania, w którym to SKO wytyka błędy popełnione w postępowaniu przed organem I instancji.

Uczestnicy postępowań często wskazywali na zbyt władcze podejście urzędników. Uchwalone zmiany mają temu zapobiec, postuluje się bowiem stworzenie partnerskiego podejścia administracji do obywateli.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzono szereg zmian dotyczących zasad ogólnych postępowania, czyli zasad wskazujących jak powinno być prowadzone postępowanie.

Najważniejsze z nowych zasad to:

  •  przyjaznej interpretacji przepisów – jeżeli przepisy pozostają wątpliwości co do ich treści, wątpliwości te powinny być rozstrzygane na korzyść strony,
  •  bezstronności – zabraniająca organom administracji oraz ich pracownikom kierowania się w swoich działaniach interesami i motywami pozaprawnymi, które mogłyby naruszyć interes strony,
  •  równego traktowania – wszystkie strony znajdujące się w takiej samej sytuacji powinny być traktowane w porównywalny sposób, bez jakichkolwiek przejawów dyskryminacji,
  •  proporcjonalności – organy wykonując swoje zadania powinny utrzymywać równowagę pomiędzy niekorzystnymi skutkami decyzji a celami jakie mają być zrealizowane,
  •  pewności prawa – strony postępowania mają prawo oczekiwać, że organ rozstrzygając ich sprawę będzie powielał swoją utrwaloną praktykę,
  •  polubownego rozstrzygania kwestii spornych na celu ma zwiększenie możliwości polubownego zakończenia sprawy w przypadku gdy strona i organ mają odmienne stanowiska.

Szybsze postępowania

Wprowadzono wiele, czasem drobnych rozwiązań, które pozwolą na przyśpieszenie postępowań.

Do kodeksu wprowadzona została instytucja ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie.

Praktycznym rozwiązaniem okazać się może prawo do zrzeczenia się odwołania (więcej tutaj).

Zainteresowaniem mogą się też cieszyć zmiany dotyczące możliwości poświadczania za zgodność z oryginałem (szczegóły znajdziesz tu).

Organy będą również miały obowiązek udzielić wskazówek, jakie dotychczas niewskazane przesłanki, okoliczności zależne od strony, strona musi spełnić aby otrzymać decyzje pozytywną. Wskazówki organu mają na celu ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, tak aby mogła uzyskać pozytywną dla siebie decyzję.

Realizując postulat przyjaznej administracji, zmiany wprowadzone w k.p.a. nakazują organom rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

Wprowadzona została również instytucja mediacji. Ma ona na celu wyjaśnić w sposób polubowny różnicę stanowisk organu i strony, tym samym zapobiec wszczynaniu postępowań sądowo administracyjnych. Mediację będzie można zastosować również w przypadku już toczących się postępowań.

W k.p.a pojawiła się nowa instytucja – milczącego załatwienia sprawy, która ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego, jak również usprawnienie i zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji. Stanowi ona alternatywę dla klasycznego modelu zakończenia postępowania administracyjnego decyzją. Załatwienie sprawy administracyjnej będzie możliwe również w trybie uproszczonym, który to ma skrócić czas wydania decyzji. Zmiany te jednak aby mogły w pełni funkcjonować potrzebują doprecyzowania w przepisach wykonawczych, których na razie jeszcze nie ma.

Istotnym rozwiązaniem są zmiany dotyczące odwołań , w szczególności możliwosci wydawania tzw. decyzji kasatoryjnych (opis zmian znajdziesz tu).

Doprecyzowano również zasady nakładania kar pieniężnych.

Szczegółowy opis poszczególnych zmian już wkrótce w kolejnych wpisach!

 

Spodobał ci się artykuł ? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się nim z innymi:
Anna Siwkowska

O autorze Anna Siwkowska

Jestem radcą prawnym, na co dzień wspieram przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  Doradzam w toku procesu inwestycyjnego w szczególności dla przedsięwzięć z zakresu elektroenergetyki, w tym dla linii napowietrznych, fotowoltaiki i farm wiatrowych. Po godzinach jestem amatorką sportu, słodyczy i mojego kudłatego psa.


MENU


O nas
Radcy prawni


Kontakt
e-mail: info@srslegal.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress